Elektrownia Opole połączona z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Niezależna Gazeta Obywatelska

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE, z dnia 16 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek z Grupy Kapitałowej PGE działających w obszarze energetyki konwencjonalnej, w tym PGE Elektrownia Opole SA, podjęły uchwały o połączeniu z PGE Elektrownia Bełchatów SA (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA).

Postępowanie rejestrowe w zakresie połączenia PGE Elektrownia Opole SA z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA zostało zawieszone, natomiast rejestracja połączenia pozostałych spółek zakończyła się wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o wpisie połączenia.

Wszystkie powództwa o uchylenie uchwały połączeniowej zostały jednak przez Sąd Okręgowy w Opolu oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalone. W jednym przypadku akcjonariusz mniejszościowy złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oddalającego apelację akcjonariusza.

W następstwie tych rozstrzygnięć oraz po podjęciu zawieszonego postępowania rejestrowego, w dniu 12 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie połączenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z PGE Elektrownia Opole SA.

 Wyjątkowo skomplikowane postępowania sądowe zakończyły starania o rejestrację połączenia z PGE Elektrownią Opole – czternastej z konsolidowanych spółek. Faktem jest również to, że postanowienie o wpisie połączenia może jeszcze zostać zaskarżone, a do czasu ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia PGE Elektrownia Opole SA nie zostanie wykreślone z rejestru sądowego.

Autor: Dariusz Całus

Komentarze są zamknięte