Koalicja dla Rodziny

Redaktor Obywatelski

W sobotę 17 marca 2012 r. w Warszawie została powołana Koalicja dla Rodzin. W jej skład wchodzą organizacje pozarządowe, m.in. fundacja „Forum, Europa, Przyszłość, Energia”, Polskie Towarzystwo ADHD, Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Wspólna Europa, Stowarzyszenie „Projekt Śląsk”, Fundacja Pomocy Dzieciom „Świat to za mało”, Stowarzyszenie „Teraz Warszawa” oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”.

Koalicja dla Rodziny postanawia wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin, opracowywania propozycji rozwiązań korzystnych dla polskich rodzin, zabiegania o ich realizację i wspierania polityki rodzinnej we wszelkich możliwych wymiarach.

Uważamy, że:

1.Państwo powinno być zainteresowane rozwojem demograficznym i aktywne na tym polu.
2.Prowadząc politykę rodzinną państwo nie powinno ograniczać praw rodziny a służyć jej pomocą,
3.Polityka rodzinna musi być wyraźnie oddzielona od pomocy społecznej i walki z patologiami.
4.Polityka podatkowa państwa musi sprzyjać rodzinie, ponieważ podatek w rzeczywistości płaci rodzina a nie poszczególne osoby.
5.Rodzina w jak największym stopniu powinna mieć możliwość samodzielnego decydowania, w jakim stopniu wykorzystać wsparcie instytucji publicznych. Państwo włączać się powinno tylko wówczas, kiedy rodzina tego potrzebuje.
6.Zmiana zasad polityki rodzinnej państwa to cel do realizacji w ok. 4-5 lat i wymaga szeregu reform strukturalnych.
7.Dyskusja o takich sprawach jak rozwój i system emerytalny powinna się zaczynać od debaty o odpowiedzialności państwa za stan rodziny.
8.Ważnymi elementami polityki rodzinnej powinny być system wsparcia dla matek powracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz system wyrównywania szans edukacyjnych.
9.Z uprawnień wynikających z polityki rodzinnej państwa powinni korzystać wszyscy. Jeśli ma ona charakter socjalnej pomocy finansowej ze strony państwa, to w jej dystrybucji powinny być brane pod uwagę warunki finansowe rodziny.
10.W obecnych warunkach finansowych państwa środki na politykę rodzinną powinny być w pierwszym rzędzie uzyskiwane w procesie reform budżetowych i zwiększenia efektywności wykorzystania już dostępnych środków.

Powyższe cele Koalicja dla Rodziny będzie realizowała m.in. poprzez:

1.Wspólne działanie na rzecz przyjmowania rozwiązań prawnych, podatkowych
i innych, których celem jest wspieranie rodziny i poprawa sytuacji demograficznej Polski,
2.oddziaływanie na rząd i parlamentarzystów oraz inne władze publiczne w celu realizacji przez nich zobowiązań dotyczących polityki na rzecz rodziny,
3.podejmowanie wspólnych akcji interwencyjnych,
4.organizowanie seminariów dla prasy lokalnej i regionalnej o problemach polityki rodzinnej,
5.przygotowywanie projektów stanowisk w poszczególnych sprawach, które będą przedmiotem interwencji,
6.prowadzenie monitoringu aktów prawnych dotyczących polityki na rzecz rodziny,
7.współkształtowanie platformy informacyjnej Obserwatorium Rodzinne.

Zapraszamy na:

ObserwatoriumRodzinne.pl

Komentarze są zamknięte