Kongres założycielski Stonoga Partia Polska

Niezależna Gazeta Obywatelska

stonoga4W sobotę 27 czerwca w stołecznej hali EXPO XXI w Warszawie, znajdującej się niedaleko Dworca Zachodniego odbył się Kongres Założycielski Stonoga Partia Polska.

Na wstępie kongresu, który zgromadził kilkaset osób lider partii, znany z aktywności na YT i opublikowania akt śledztwa w sprawie przecieków, Zbigniew Stonoga, w towarzystwie orkiestry i atrakcyjnej solistki odśpiewał pieśń o treści patriotycznej i podniosłej.

Po występie artystycznym zaprezentowano program ugrupowania. Zgodnie z nim Stonoga Partia Polska planuje takie działania jak:

„1. Zmiana prawa poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych w stosunku do osób który pełniły takie funkcje przed 01.01.1990 r.

2. Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy

3. Zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości.

4. Zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych.

5. Obligatoryjne wykreślenie osoby z bazy BIK posiadającej zadłużenie do 500zł

6. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach szpitalach specjalistycznych, przychodniach, przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca zamieszkania powiązanych z systemem E-WUŚ.

7. Zrównanie emerytur służb PRL-u wyliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka.

8. Likwidacja ZUS i KRUS i przekazanie środków na prywatne konta emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się w miejsce dotychczasowego obowiązku.

9. Zmiana Ustawy Kodeks Karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępst popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia.

10. Natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, Kontroli Skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednich, nowo utworzonych departamentów Policji.

11. Likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi.

12. Zmiana przepisów Kodeksu Karnego poprzez obligatoryjne warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa z okresem próby do roku.

13. Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą osoby fizycznej, studentów oraz młodych małżeństw i związków partnerskich na okres 2 lat, od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego/partnerskiego.

14. Zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego.

16. Ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki Narodowym Portalem Informacyjnym”.

Z wypowiedzi Zbigniewa Stonogi zebrani dowiedzieli się, że jest on współwłaścicielem kancelarii prawnej, która między innymi bezpłatnie pomaga funkcjonariuszom służb mundurowych, walczącym z nieprawdziwymi pomówieniami. Zbigniew Stonoga współpracuje z Danutą Hojarską byłą posłanką z Samoobrony, cieszy się poparciem Piotra Tymochowicza, jest zaszokowany atakiem ze strony prawicowych publicystów, w tym Stanisława Michalkiewicza,

Odpowiadając na moje pierwsze pytanie Zbigniew Stonoga stwierdził, że jego partia nie będzie miała charakteru demokratycznego tylko wodzowski, by nie dopuścić na listy ludzi nie odpowiednich, i z racji na zbyt mało czasu jak na wprowadzenie rozwiązań demokratycznych przed wyborami. Temu celowi będzie służyło dopuszczenie na listy ludzi w wieku poniżej 35 (czyli urodzonych w 1980, i mających 9 lat w chwili transformacji ustrojowej PRL w III RP). Wyjątkowo na listy zostaną dopuszczeni ludzie cieszący się zaufaniem publicznym.

Odpowiadając na moje drugie pytanie Zbigniew Stonoga zgodził się, że jednomandatowe okręgi wyborcze zapewnią monopol władzy oligarchom, i że pozytywne może okazać się obniżenie progów wyborczych.

Na trzecie moje pytania Zbigniew Stonoga odpowiedział, że jego partii nie interesują spory obyczajowe tylko zapewnienie Polakom świadczeń socjalnych, które Polacy opłacają w podatkach.

Jan Bodakowski

Komentarze są zamknięte